top of page

REGLEMENT

Benaming / Zetel / Doel

 Art. 1

De dansclub draagt de naam ‘SHOXX Dance Club'. De zetel van de dansclub is gevestigd te Brakel,  Jagersstraat 64 (Sporthal De Rijdt). De zetel mag naar elk ander adres overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het bestuur. De club werd opgericht te Brakel op datum van 01/09/2013 als SHOXX Dance Club
 

Art. 2

De dansclub heeft tot doel:

* Het inrichten en aanbieden van danslessen aan haar leden of ten behoeve van andere organisaties
* Het organiseren en ondersteunen van dansvoorstellingen voor de leden 
* het publiekelijk bekend maken en het in stand houden van de internationale danscultuur in het algemeen en dit in de meest ruime zin. 
* Zij is bevoegd om alle onroerende en roerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of het gebruik ervan te hebben. 

Dit zal gebeuren zonder en buiten alle meningsverschillen van racistische, godsdienstige of politieke aard.

Tevens beoogt de dansclub ook vriendschappelijk en sociaal samenzijn tussen de leden te bewerken en te stimuleren.

De dansclub mag roerende goederen bezitten of gebruiken indien deze nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

 

Art. 3

Het dansjaar voor de leerlingen start altijd in september en eindigt in mei waardoor wij een 30 weken dansjaar tellen. 

 

Leden / Aanvaarding / Lidgelden

Art. 4

Het aantal leden is onbeperkt, maar we houden het haalbaar voor de dansers en docenten. Dit wil zeggen dat we vanaf een bepaald aantal de groepen opsplitsen en extra aanbod voorstellen.

Art. 5

Ieder die zich aanbiedt als lid kan aanvaard worden.
Het bestuur heeft steeds de mogelijkheid om een lid niet te aanvaarden mits een redelijke motivatie daarvoor.
Het bestuur kan beslissen in welke niveaugroep het lid zal ingedeeld worden. Een lid kan na evaluatie van de docent in een lagere of hogere groep geplaatst worden. Dit met het doel het niveau van het lid te respecteren. 

Art. 6

Indien te veel leerlingen hun afwezigheid vooraf melden kunnen lessen verwijderd worden en later ingehaald worden.

Bij plotse onvoorziene afwezigheid van een docent worden de leden per e-mail en/of, afhankelijk van het tijdstip, ook per sms verwittigd. We proberen die  verwijderde les dan in te halen na de dansshow die het einde van het dansjaar betekent. 

Art. 7

Ontslagname door een lid gebeurt door eenvoudige kennisgeving door het betrokken lid aan het bestuur. Elk lid echter dat de door hem verschuldigde jaarbijdrage niet voldoet, wordt geschrapt uit de ledenlijst. Het lid dat ontslag neemt kan geen teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen omdat de inschrijving een engagement betekent. Enkel na voorlegging van een geldig doktersattest kan een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld overwogen worden.

Art. 8
Aangekochte SHOXX topjes en truien  die al gedragen zijn geweest worden niet terugbetaald wanneer een lid stopt bij onze dansclub of zich bedenkt.

 

Art. 9

De dansclub erkent enkel de actieve leden, dit zijn de leden die hun lidgeld betaalden en op regelmatige basis deelnemen aan de lessen en aan de door de dansclub ingerichte manifestaties/demonstraties. Bij afwezigheid verwittigt het lid de dansclub per e-mail of telefonisch. Er is geen teruggave van lidgeld mogelijk.

 

Art. 10

De jaarlijkse bijdrage (lidgeld) voor de leden wordt vastgesteld door het Bestuur en kan jaarlijks herzien worden. In het lidgeld is de verzekering niet inbegrepen, die wordt er extra bijgeteld. Bij niet betaling van het lidgeld voor de start van het nieuwe dansjaar wordt er geen ongevallenverzekering en geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten en worden eventuele opgelopen kosten niet vergoed door de dansclub. Bij niet betaling van het lidgeld tegen 1 oktober van het nieuwe dansjaar wordt het lid niet meer toegelaten in de lessen. 

Art. 11

De dansclub is niet verantwoordelijk voor diefstallen zowel in de zalen en kleedkamers als rondom de dansschool. Persoonlijke, waardevolle bezittingen laten leerlingen beter thuis of kunnen tijdens de les opgeborgen worden in de zaal in de daarvoor bestemde manden. Vergeten en verloren voorwerpen worden bijgehouden of aan het onthaal van de sporthal gelaten bij de verloren voorwerpen. Op het einde van elk dansjaar worden de overblijvende voorwerpen weggegooid of geschonken aan een goed doel. SHOXX Dance Club kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Art.12

Het dragen van makkelijke sportkledij is verplicht. (bv: zwarte legging/short, comfortabele en sportieve kledij, sportschoenen, geschikt voor binnen terreinen etc.). Het dragen van alle hoofddeksels is verboden tijdens de dansles. Hoofddeksels zijn enkel toegelaten in het kader van een dansstijl bv. Hip-Hop, als deze expliciet door de docent wordt toegevoegd aan het geheel.

Bij geregeld voorkomen van ongepast, moeilijk gedrag (bijvoorbeeld te kort aan motivatie, brutaliteit, verbaal en/of fysiek geweld, …) wordt er een eerste maal mondeling contact opgenomen met de ouders van het lid of lid zelf (bij +18-jarigen).  Het gedrag van het lid wordt na deze kennismaking geëvalueerd door de betrokken docent. Wanneer na een tweede, verwittiging geen verbetering kan vastgesteld worden, heeft de dansclub het recht dit lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld.

 

Art. 13

Het dragen van juwelen (horloge’s, oorbellen, kettingen, armbandjes, ringen, piercings,...) is verboden tijdens de lessen en optredens.

De dansclub is niet verantwoordelijk voor schade of verlies aan kledij of andere persoonlijke bezittingen. Lichamelijke schade aan het lid of andere leden door het dragen van juwelen tijdens de lessen valt buiten de verantwoordelijkheid van de club.

Art. 14

Het is verboden tijdens de lessen kauwgom te eten. Het is verboden in het volledige sport complex.
Water (en eventueel fruit/koek) is toegelaten in de danszaal.

Art. 15

Ouders en begeleiders zijn enkel toegelaten in de danszaal om hun kinderen naar de les te begeleiden of hen te helpen indien ze jonger zijn dan 8 jaar. 
 

Art. 16

Beeld-, video- en fotomateriaal van de dansers (zowel tijdens de lessen als externe activiteiten) mag door de dansclub ten allen tijde gebruikt worden voor promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen hebt, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij inschrijving van het lid.

 

Auteursrecht

Art. 17

Het logo van de club kenmerkt de huisstijl en kan enkel gebruikt worden voor publicaties eigen aan de dansclub. Het logo mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen of aangepast worden zonder toestemming van de club.


Verzekering 

Art. 18

De dansclub sluit een sportverzekering af bij een volwaardige verzekeringsmaatschappij voor alle leden, lesgevers en vrijwilligers.

De leden betalen een jaarlijkse vergoeding voor deze verzekering. Het bedrag kan in de loop van latere jaren aangepast worden. Wanneer een lid stopt in onze dansclub wordt de verzekering niet terugbetaald.

Privacy

Art. 19

 Sfeerbeelden die een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeven kunnen door docenten of vrijwilligers of door de door hen aangeduide personen genomen worden (video- en fotomateriaal) en mogen vrij gebruikt worden op promotiemateriaal, website en social media.
Het gebruik van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film,video, tape enz.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. Indien u een foto/beeld verwijderd wil zien kan u contact opnemen met ons.

bottom of page